Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)
No. 507, HongTa Mansion.  1 No. 155 Beijing Road, Kunming, China
Tel : +0086-871-3522669 - Fax : +0086-871-3516667
Email: tlsqcm@yahoo.com
Website : www.vietnamconsulate-kunming.org

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​